Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Miestny úrad

Budova Miestneho úradu

Sídlo miestneho úradu :
Miestny úrad MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Námestie Rodiny 1
843 57 BRATISLAVA 48

IČO: 604 887

Stránkové hodiny Podateľňa
pondelok 8.00-12.00 / 13.00-17.00 pondelok 8.00-12.00 13.00-16.30
utorok utorok 8.00-12.00 13.00-14.30
streda 8.00-12.00 / 13.00-17.00 streda 8.00-12.00 13.00-16.30
štvrtok štvrtok 8.00-12.00 13.00-15.00
piatok 8.00-13.00 piatok 8.00-13.00

Telefónne čísla:

02 6595 6110 – podateľňa / ústredňa
02 6595 6210 – sekretariát starostu

Organizačná štruktúra – tabuľka

Kontakty:

Pozícia Telefón Meno / e-mail
Starosta 02/65956210

02/69204915

Ing. Jozef Krúpa

starosta@zahorskabystrica.sk

Kontrolór 0911 734 618 Ing. Vladimír Mráz

mraz@zahorskabystrica.sk

Sekretariát starostu 02/65956210

0905 882 295

0910 293 230

Denisa Kiszel

sekretariat@zahorskabystrica.sk

Mgr. Veronika Bilačičová

bilacicova@zahorskabystrica.sk

Kancelária prvého kontaktu 02/65956110 Ľubica Špányiová

spanyiova@zahorskabystrica.sk

Prednosta 02/69204914

0901 795 498

Mgr. Dagmar Krajčírová

krajcirova@zahorskabystrica.sk

Oddelenie ekonomiky 02/69204912

0911 665 067

Oľga Bajteková

bajtekova@zahorskabystrica.sk

 

Referát sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva, matrika 02/65456046

0903 414 157

Božena Kubíková

kubikova@zahorskabystrica.sk

Referát dopravy 02/65957128
Referát územného plánovania, investícií, verejného obstarávania a správy majetku 02/65957128

0903 414 966

0903 414 179

Ing.arch. Michala Kozáková

kozakova@zahorskabystrica.sk

Ing. Jana Liďáková

jlidakova@zahorskabystrica.sk

 

Referát pozemkový, vodného hospodárstva, výstavby a správy majetku 02/69204913

0911 213 270

0903 966 721

Ing.Jaroslava Liďáková

lidakova@zahorskabystrica.sk

Vlasta Hubková

hubkova@zahorskabystrica.sk

Referát životného prostredia, správy majetku a odpadového hospodárstva 02/69204916

0903 967 811

Bc. Dominik Neradovič

neradovic@zahorskabystrica.sk

Referát kultúry a športu 02/65456045

0901 795 499

Mgr. Barbora Besedičová

besedicova@zahorskabystrica.sk

 

Správa športovej haly, areálu ZŠ s MŠ, futbalového    ihriska a detských ihrísk 02/69 204 912 0903 237 268 Martin Kubovič

kubovic@zahorskabystrica.sk

Oddelenie hospodárskej správy 02/69204913

0949 828 293

Ján Hasoň

hason@zahorskabystrica.sk

Stavebný úrad 02/65956250

02/69204911

0908 524 149

Ing.Margaréta Rychtáriková

Ing. Beáta Rodáková

stavebnyurad@zahorskabystrica.sk

Pozícia Telefón Meno / e-mail
Starosta 02/65956210

02/69204915

Ing. Jozef Krúpa

starosta@zahorskabystrica.sk

Kontrolór 0911 734 618 Ing. Vladimír Mráz

mraz@zahorskabystrica.sk

Sekretariát starostu 02/65956210

0905 882 295

0910 293 230

Denisa Kiszel

sekretariat@zahorskabystrica.sk

Mgr. Veronika Bilačičová

bilacicova@zahorskabystrica.sk

Kancelária prvého kontaktu 02/65956110 Ľubica Špányiová

spanyiova@zahorskabystrica.sk

Prednosta 02/69204914

0901 795 498

Mgr. Dagmar Krajčírová

krajcirova@zahorskabystrica.sk

Oddelenie ekonomiky 02/69204912

0911 665 067

Oľga Bajteková

bajtekova@zahorskabystrica.sk

 

Referát sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva, matrika 02/65456046

0903 414 157

Božena Kubíková

kubikova@zahorskabystrica.sk

Referát dopravy 02/65957128
Referát územného plánovania, investícií, verejného obstarávania a správy majetku 02/65957128

0903 414 966

0903 414 179

Ing.arch. Michala Kozáková

kozakova@zahorskabystrica.sk

Ing. Jana Liďáková

jlidakova@zahorskabystrica.sk

 

Referát pozemkový, vodného hospodárstva, výstavby a správy majetku 02/69204913

0911 213 270

0903 966 721

Ing.Jaroslava Liďáková

lidakova@zahorskabystrica.sk

Vlasta Hubková

hubkova@zahorskabystrica.sk

Referát životného prostredia, správy majetku a odpadového hospodárstva 02/69204916

0903 967 811

Bc. Dominik Neradovič

neradovic@zahorskabystrica.sk

Referát kultúry a športu 02/65456045

0901 795 499

Mgr. Barbora Besedičová

besedicova@zahorskabystrica.sk

 

Správa športovej haly, areálu ZŠ s MŠ, futbalového    ihriska a detských ihrísk 02/69 204 912 0903 237 268 Martin Kubovič

kubovic@zahorskabystrica.sk

Oddelenie hospodárskej správy 02/69204913

0949 828 293

Ján Hasoň

hason@zahorskabystrica.sk

Stavebný úrad 02/65956250

02/69204911

0908 524 149

Ing.Margaréta Rychtáriková

Ing. Beáta Rodáková

stavebnyurad@zahorskabystrica.sk

Stavebný úrad vykonáva pôsobnosť stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III., IV. triedy a účelové komunikácie .
Vydáva územné rozhodnutia o umiestnení stavby, využití územia, chránenej časti krajiny a stavebnej uzávere podľa Stavebného zákona. Zabezpečuje zmeny územné rozhodnutia podľa Stavebného zákona. Komplexne zabezpečuje stavebné konania. Vydáva stavebné povolenia, rozhoduje o zmene stavby pred jej dokončením. Vydáva povolenia podľa § 71 Stavebného zákona. Vykonáva kolaudačné konanie, vydáva kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene užívania stavby podľa Stavebného zákona. Zabezpečuje konanie a vydáva nariadenie o odstránení stavby podľa Stavebného zákona. Zabezpečuje konanie o dodatočnom povolení stavby. Nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce vo verejnom záujme vlastníkovi stavby, ak svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb. Pracovníci vykonávajú funkciu štátneho stavebného dohľadu, kontrolujú, či sa stavby a jej zmeny, terénne úpravy, odstránenia stavby uskutočňujú podľa Stavebného zákona, povolenia stavebného úradu.

Príslušné tlačivá potrebné pre žiadosti o stavebné povolenie, kolaudáciu a odstránenie stavby nájdete tu.
Pracovníci:
Ing. Beáta Rodáková – vedúca
Ing. Margaréta Rychtáriková

Adresa:
MČ Bratislava-Záhorská Bystrica,

Námestie Rodiny 1,

843 57 Bratislava

E mail:

stavebnyurad@zahorskabystrica.sk

Tel.kontakt:
02/69204911

02/65956250

Úradné hodiny:
Pondelok: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Streda:       8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Piatok:       8:00 – 12:00

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica.

Predmetom zápisu do matriky sú matričné udalosti, ktoré nastali na území mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica.
Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.
Matrika je verejná listina. Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list (ďalej len „úradný výpis”), potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike, doslovné výpisy z matrík.

Správa matriky

Matriku vedie mestská časť ako výkon štátnej správy.

Príslušnosť matriky

Na vykonanie zápisu narodenia, uzavretia manželstva alebo úmrtia do knihy narodení, knihy manželstiev alebo do knihy úmrtí je príslušný matričný úrad v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ak sa osoba narodila alebo zomrela v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a ak snúbenci uzavreli manželstvo v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica (občiansky alebo cirkevný obrad).

Nazeranie do matriky a výpisy z matriky

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:
• osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jeho rodiny
• na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní, ak to ustanovuje osobitný zákon
• na vykonávanie štatistického zisťovania podľa osobitných predpisov.
Na účely tohto zákona sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.
Úradný výpis určený na použitie v cudzine overí Obvodný úrad v Bratislave, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Poplatky za vyhotovenie výpisov (duplikáty matričných dokladov)

Za úradný výpis rodného, sobášneho alebo úmrtného listu sa vyberá poplatok vo výške 5 €, (Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).

Osobitná matrika

Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré nastali na:
• území cudzieho štátu
• zastupiteľskom úrade SR v cudzom štátne
• lodi alebo v lietadle mimo územia SR
• území nepatriacom žiadnemu štátu
sa zapisujú do osobitnej matriky, prostredníctvom matričného úradu v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica.
Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, preloženým do slovenského jazyka, dokladu o štátnom občianstve SR a zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtia spísaného na matričnom úrade v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica.

Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Osvedčovanie listín a podpisov 
V niektorých prípadoch môže mestská časť osvedčiť zhodu odpisu alebo kópie listiny, ako aj pravosť podpisu na listine. Osvedčovanie vykonávajú pracovníčky matriky.

Správne poplatky:
• za osvedčenie odpisu alebo fotokópie listiny – 2 € za každú aj načatú stranu
• za osvedčenie podpisu na listine – 2 € za každý podpis.
Správny poplatok sa platí v hotovosti a tento poplatok je príjmom mestskej časti.

Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti miestneho úradu. Ak sa osoba, ktorá žiada o osvedčenie podpisu zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti miestneho úradu, možno osvedčenie vykonať na inom mieste. Mestská časť pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným zákonom. Pri osvedčovaní podpisu na listine mestská časť zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom alebo povolením na pobyt cudzinca.

Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Mestská časť nevykonáva osvedčenie

• ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine
• odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov
• ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
• ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
• ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geodetické plány)
• ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

Osvedčovacia doložka zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou obsahuje

• údaj, že odpis alebo kópia listiny súhlasí s predloženou listinou
• počet listov a strán, ktoré odpis alebo kópia obsahuje
• poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe
• miesto a dátum osvedčenia

Osvedčovacia doložka osvedčenia pravosti podpisu na listine obsahuje

• meno a priezvisko osoby, ktorej podpis bol osvedčený
• rodné číslo osoby, ktorej podpis bol osvedčený
• adresu trvalého pobytu osoby, ktorej podpis bol osvedčený
• údaj, že podpis na listine urobila alebo uznala za svoj vlastný osoba, ktorej podpis bol osvedčený
• poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe
• druh a číslo preukazu totožnosti, adresa pobytu v čase osvedčovania
• miesto a dátum osvedčenia.

Ak osvedčovaný odpis listiny alebo jej kópia tvorí dva alebo viac listov, sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky.

Božena Kubíková kubikova@zahorskabystrica.sk

Tel: 02/65456046

0903414157

Vybavíte:

 • Opakovaný príspevok na stravovanie nepracujúcich dôchodcov
 • Opakovaný príspevok na dovoz stravy nepracujúcim dôchodcom
 • Jednorazový príspevok na nákup osobných potrieb pre sociálne odkázaných občanov
 • Jednorazový príspevok na nákup osobných potrieb pre sociálne odkázané rodiny s deťmi
 • Jednorazový príspevok pre imobilných a ťažko zdravotne postihnutých občanov
 • Jednorazový príspevok pre nezamestnaných občanov evidovaných na úrade práce
 • Rozhodnutie o odkázanosti občana na pomoc inej fyzickej osoby:

rozhodnutie o poskytnutí terénnej sociálnej služby

rozhodnutie o umiestnení občana do zariadenia sociálnych služieb

rozhodnutie o poskytnutí odľahčovacej služby

 • Príspevok pri narodení dieťaťa
 • Príspevok pri úmrtí občana

Všetky príspevky sú poskytované podľa  Zásad poskytovania dávok sociálnej pomoci občanom Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica platných od 1.1.2018.

Zásady priznávania dávok sociálnej pomoci 2018

Mgr. Barbora Besedičová

besedicova@zahorskabystrica.sk

mobil: 0901 795 499

Mgr. Dagmar Krajčírová krajcirova@zahorskabystrica.sk

Tel: 02/65456045

mobil: 0901795498

Ing. Jaroslava Ľiďáková

lidakova@zahorskabystrica.sk

Tel: 0911213270

02/69204913

Vlasta Hubková

hubkova@zahorskabystrica.sk

 

Ing. Jana Liďáková

jlidakova@zahorskabystrica.sk

Tel: 0903414179

02/65957128

Ing.arch. Michala Kozáková
kozakova@zahorskabystrica.sk

0903414966

 

Referát dopravy

02/65957128
0903966721


Územný plán:

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=80478&p1=67484


Územný plán Krče


Stanovisko mestskej časti k investičnej činnosti

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica vydáva stanovisko k investičnej činnosti v katastrálnom území Záhorská Bystrica.

Žiadosť o stanovisko musí obsahovať:

 1. meno a priezvisko fyzickej osoby resp. názov právnickej osoby,
 2. korešpondenčnú adresu, číslo telefónu, mailovú adresu,
 3. katastrálne územie a parcelné čísla pozemku
 4. účel žiadosti
 5. projektovú dokumentáciu

Upozornenie:

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica sa vyjadruje ako:

príslušný orgán územného plánovania, 

cestný správny orgán,

orgán ochrany životného prostredia,

vodohospodársky orgán,

v zmysle § 4 ods. 3 písm. d/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 140a, § 140b  zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2 a 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, § 69 ods. 1, § 9 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 63 a § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon)

Stanovisko mestskej časti k investičnej činnosti nenahrádza záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy.

Tlačivo: Žiadost o stanovisko mestskej časti k investičnej činnosti


Územnoplánovacia informácia

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica vydáva územnoplánovacie informácie k pozemkom v katastrálnom území Záhorská Bystrica.

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu musí obsahovať:

 1. meno a priezvisko fyzickej osoby resp. názov právnickej osoby,
 2. korešpondenčnú adresu, číslo telefónu, mailovú adresu,
 3. katastrálne územie a parcelné čísla pozemku, register „C“ alebo „E“,
 4. účel žiadosti
 5. v prípade, že pozemok nie je zapísaný v katastri nehnuteľností, je potrebný geometrický plán

Upozornenie:

Obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie je Hlavné mesto SR Bratislava, informácie a výklad územného plánu poskytuje prostredníctvom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1.Územnoplánovacia informácia mestskej časti nenahrádza územnoplánovaciu  informáciu Hlavného mesta SR Bratislavy ani stanovisko mestskej časti k investičnej činnosti na území MČ BA – Záhorská Bystrica.

Upozorňujeme na skutočnosť, že predmetom územnoplánovacej informácie nie sú majetkoprávne vzťahy k pozemku a územnoplánovacia informácia na ten istý pozemok môže byť vydaná viacerým žiadateľom.

Komplexné informácie o Vašom záujmovom území získate nahliadnutím do zverejnených  dokumentov „ Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov“ na adrese:   https://www.bratislava.sk/sk/uzemny-plan a ďalšie územnoplánovacie dokumentácie a územnoplánovacie podklady sú zverejnené na adrese: https://www.bratislava.sk/sk/zoznam-dokumentacii.

Pre skvalitnenie a sprístupnenie informácií v rámci územného plánu a katastra slúži aj portál mestskej časti https://mobec.sk/bratislavazahorskabystrica#base, ktorý slúži na vyhľadávanie ulíc, súpisných čísel, parciel a v časti https://mobec.sk/bratislavazahorskabystrica#vup nájdete aj informatívny vektorový územný plán (neslúži na právne účely).

Tlačivo: Žiadost o územnoplánovaciu informáciu

Miestny úrad zabezpečuje pre občanov mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica  prenesený výkon štátnej správy podľa zákona číslo 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.
Na prihlásenie k trvalému pobytu je potrebné predložiť:

– platný občiansky preukaz
– ak občan nie je vlastníkom nehnuteľnosti, je potrebný súhlas všetkých vlastníkov domu alebo bytu (nemusia sa dostaviť všetci osobne, postačuje písomný súhlas, osvedčený notárom alebo pracovníkom matričného úradu)

Na prihlásenie k prechodnému pobytu je potrebné predložiť:

– platný občiansky preukaz
– súhlas všetkých vlastníkov domu alebo bytu (nemusia sa dostaviť osobne, stačí písomný súhlas overený notárom alebo na matrike)

Mestská časť nevydáva občianske preukazy.

Vybavíte:

 • Prihlásenie na trvalý pobyt
 • Prihlásenie na prechodný pobyt
 • Odhlásenie občana z trvalého pobytu
 • Odhlásenie občana z prechodného pobytu
 • Potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte

Uvedené úkony sú vykonávané podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov Slovenskej republiky. /Netýka sa  cudzincov, ktorých prihlasuje Cudzinecká polícia, ul. Regrútska 4, Bratislava – Vajnory/.

Odosielateľ: JUDr. Marta Pavlovičová

Adresát: Ilia Skipidarov

Doporučenú listovú zásielku si môže prevziať na miestnom úrade kanc.č.3 v úradných hodinách.

Môžete uhradiť v hotovosti:

 • Správne poplatky predpísané stavebným úradom /za stavebné a kolaudačné konania/
 • Miestne dane a poplatky predpísané miestnym úradom /poplatky za psov, zaujatie verejného priestranstva, nájomné za prenajaté nebytové priestory a obecné pozemky…/
 • Zakúpenie rybárskych lístkov /ročných, trojročných/
 • Zakúpenie tabuľky orientačného čísla na rodinné domy
 • Zakúpenie publikácie o Záhorskej Bystrici

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií (podľa  Zákona o slobodnom prístupe k informáciám)

apríl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
« mar   máj »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Facebook