Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Samospráva

Zastupiteľstvo

Mená a e-mailové adresy poslancov Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Meno a priezvisko e- mail
Mgr.Martin BESEDIČ, PhD.zástupca starostu mabesedic@gmail.com
Bohuslav BLECHA bobo@blecha.sk
Ing. Ivan BOŠŇÁK ivan.bosnak@gmail.com
MUDr. Dagmar CINGELOVÁ, PhD.  cingelova@gmail.com
Vladimír KRISTL kristlvlado@gmail.com
Daniel LIĎÁK lidakesko@gmail.com
Prof. RNDr. Jozef MASARIK DrSc. fezojkirasam@gmail.com
Mg. Mária ŠEBÍKOVÁ majka.sebikova@gmail.com
Ing.Roman WEINŠTUK
roman.weinstuk@gmail.com

V tejto sekcii nájdete pozvánky na zasadnutia Miestneho zastupiteľstva podľa rokov.

Rok
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VZN je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovaťústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

Rok 2019
VZN č. 2_2019 o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mestskej časti
VZN č. 1_2019 ktorým sa určuje výška príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA – ZB
Rok 2017
VZN č. 3_2017 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica
VZN č. 2_2017 o určení obvodu Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5 zriadenej mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica
VZN č. 1_2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica
Rok 2016
VZN č. 2_2016

ktorým sa určuje výška príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA – ZB

VZN č. 1_2016

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Rok 2015
VZN č. 5_2015

o dodržiavaní čistoty a poriadku v MČ BA ZB

VZN č. 4_2015

o podmienkach držania psov na území Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

VZN č. 3_2015

O evidencii pamätihodností na území MČ

VZN č. 2_2015

o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných službách na území Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica

VZN č. 1/2015

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Bratislava – Záhorská Bystrica- Krče, Zmeny a doplnky 1/2014

Rok 2014
VZN č. 2_2014

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území MČ BA – ZB a Trhový poriadok

VZN č. 1_2014

o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Žiadosť o poskytnutie finanč. prostried. na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa

Žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu

Zúčtovanie poskytnutého príspevku na dopravu

Rok 2013
VZN č. 5_2013

o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

VZN č. 4_2013

podmienky držania psov na území mestskej časti

VZN č. 3_2013

o poskytovaní dotácii právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu MČ

VZN č. 2_2013

o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

Dodatok č.1 k VZN 2_2013

o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

VZN č. 1_2013

o určení podrobností financovania  materskej školy a  školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mestskej  časti  Bratislava – Záhorská Bystrica

Príloha č.5 k VZN č. 1/2013 z r. 2016

k VZN o určení podrobností financovania  materskej školy a  školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mestskej  časti  Bratislava – Záhorská Bystrica

Rok 2012
VZN č. 7_2012 

 

zásady hospodárenia s majetkom MČ
VZN č. 7_2012 príloha č. 2 zásady hospodárenia s majetkom MČ
VZN č. 2_2012 Územný plánu zóny Záhorská Bystrica – Krče, zmeny a doplnky č. 1.
Rok 2011
VZN č. 1_2011 o rozhodnutí o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa ZŠ s MŠ
Rok 2010
VZN č.1_2010 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica  podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Dodatok č. 1 k VZN č.1_2010 o úhrade za poskytovanie opatrovateľskej služby
Dodatok č. 2 k VZN 1_2010 zo dňa 15.6.2010 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci v MČ BA – Záhorská Bystrica podľa zákona NR SR č. 448_2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení
Dodatok č. 3 k VZN 1_2010 zo dňa 15.6.2010 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica  podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Rok 2009
VZN č. 1_2009 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov politických strán, hnutí, koalícií politických strán a nezávislých kandidátov
Rok 2008
VZN č.5_2008 o prepočte miestnych daní, poplatkov, fin. limitov a sankčných poplatkov uvádzaných vo VZN v súvislosti s prechodom na Euro
Rok 2006
VZN č.4_2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
VZN č. 2_2006 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu  zóny Krče
VZN č. 1_2006 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Rok 2004
VZN č. 3_2004 o určení obvodu Základnej školy s materskou školou

Ing. Vladimír Mráz
Stránkové hodiny:

UT    10:00-14:00

ST      8:00-16:00

ŠT      8:00-12:00

(pozn. kontrolór MČ pracuje na 40% pracovný úväzok)

e-mail: mraz@zahorskabystrica.sk

tel.číslo: 0911734618

Miestne zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov miestneho zastupiteľstva a z obyvateľov mestskej časti (odborníkov), ktorých volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo. Na čele komisie je predseda, ktorý je poslancom miestneho zastupiteľstva; volí a odvoláva ho miestne zastupiteľstvo. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje miestne zastupiteľstvo. Miestne zastupiteľstvo môže podľa potreby komisie zlučovať, rozdeľovať a zrušovať.

Skratka Názov  komisie predseda
KSVaZ Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva MUDr. Dagmar Cingelová, PhD.
KK Komisia kultúry Mgr, Martin Besedič, PhD.
KŠMaI Komisia školstva, mládeže a informatizácie Mgr. Mária Šebíková
KF Komisia finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania Prof. RNDr. Jozef Masarik DrSc.
KVaD Komisia výstavby a dopravy Ing. Peter Kopčák
KPaLH Komisia pozemková a lesného hospodárstva Daniel Liďák
KnOVPaŽP Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia Miloslav Sajan
KnOVZ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Bohuslav Blecha
KŠaCR Komisia športu a cestovného ruchu Bohuslav Blecha

Schválené rozpočty a úpravy

2019

Rozpočet 2019 schválený

2018

Údaje o rozpočte za rok 2018

Rozpočet 2018 – Príjmy – 4. zmena

Rozpočet 2018 – Výdavky – 4. zmena

Rozpočet 2018 – Rekapitulácia výdavkov – 4. zmena

2. zmena rozpočtu 2018

1. zmena rozpočtu 2018

Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2018 (.zip archív)

2017

Rozpočet 2017 – Príjmy – 7. a 8. zmena

Rozpočet 2017 – Výdavky – 7. a 8. zmena

Rozpočet 2017 – Rekapitulácia výdavkov – 7. a 8. zmena

Rozpočet 2017 – Príjmy – 6. zmena

Rozpočet 2017 – Výdavky – 6. zmena

Rozpočet 2017 – Rekapitulácia výdavkov – 6. zmena

Rozpočet 2017 – Príjmy – 5. zmena

Rozpočet 2017 – Výdavky – 5. zmena

Rozpočet 2017 – Rekapitulácia výdavkov – 5. zmena

Rozpočet 2017 – košielka – 4. zmena

Rozpočet 2017 – Príjmy – 3. zmena

Rozpočet 2017 – Výdavky – 3. zmena

Rozpočet 2017 – Rekapitulácia výdavkov – 3. zmena

Rozpočet 2017 – Príjmy – 2. zmena

Rozpočet 2017 – Výdavky – 2. zmena

Rozpočet 2017 – Rekapitulácia výdavkov – 2. zmena

Rozpočet 2017 – Príjmy – 1. zmena

Rozpočet 2016 – Výdavky – 1. zmena

Rozpočet 2017 – Rekapitulácia výdavkov – 1. zmena

Rozpočet 2017 – Príjmy

Rozpočet 2017 – Výdavky

Rozpočet 2017 – Rekapitulácia výdavkov

2016

Rozpočet 2016 – Príjem – 3. štvrťrok – 3. zmena

Rozpočet 2016 – Výdaje – 3. štvrťrok – 3. zmena

Rozpočet 2016 – Rekapitulácia výdavkov – 3. štvrťrok- 3. zmena

Rozpočet 2016 – Výdavky 1. polrok – 2. zmena

Rozpočet 2016 – Rekapitulácia výdavkov – 1. polrok

Rozpočet 2016 – Rekapitulácia výdavkov – 2. zmena

Rozpočet 2016 – Plnenie príjmu 1. polrok – 2. zmena

Rozpočet 2016 – Príjem – 1. zmena

Rozpočet 2016 – Výdaje – 1. zmena

Rozpočet 2016 – Rekapitulácia výdavkov – 1. zmena

Plnenie rozpočtu k 31.3. 2016 – Príjem

Plnenie rozpočtu k 31.3. 2016 – Výdaje

Plnenie rozpočtu k 31.3. 2016 – Rekapitulácia výdavkov 2016 – I. kvartál

Rozpočet 2016 – Príjmy

Rozpočet 2016 – Výdavky

Rozpočet 2016 – Rekapitulácia výdavkov

2015

Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Návrh – Rozpočet – Rekapitulácia výdavkov 3. zmena 2015

Rozpočet – Príjem 2. zmena 2015

Rozpočet – Výdaje 2. zmena 2015

Rozpočet – Rekapitulácia výdavkov 2. zmena 2015

Rozpočet – Príjem 1. zmena 2015

Rozpočet – Výdaje 1. zmena 2015

Rozpočet – Rekapitulácia výdavkov 1. zmena 2015

Rozpočet – príjem 2015

Rozpočet – výdaje 2015

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov 2015

2014

Rozpočet – Košieľka 2. zmena 2014

Rozpočet – Príjem 2. zmena 2014

Rozpočet – Výdaje 2. zmena 2014

Rozpočet – Rekapitulácia výdavkov 2014 2. zmena

Rozpočet – Príjem 1. zmena 2014

Rozpočet – Výdaje 1. zmena 2014

Rozpočet – Rekapitulácia výdavkov 2014 -1. zmena

Rozpočet – Schválené výdaje 1. zmena 2014

Rozpočet – Príjem 2014

Rozpočet – Výdavky 2014

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov 2014

2013

Rozpočet – príjem 2013

Rozpočet – výdavky 2013

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov 2013

Rozpočet – príjem 2013 – 1. zmena

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov 2013 -1. zmena

Rozpočet – výdavky 2013 – 1. zmena

2012

Rozpočet – príjem 2012

Rozpočet – výdavky 2012

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov 2012

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov 2012 – upravené

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov a príjmov 2012

Rozpočet – úprava výdavkov 2012

Rozpočet – úprava príjmov 2012

2011

Rozpočet – príjem 2011

Rozpočet – výdavky 2011

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov 2011

máj 2024
PoUtStŠtPiSoNe
« apr   jún »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Facebook