Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 25.6.2019

zastupitelstvo

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

25. júna 2019  o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 30.4.2019 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 2. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA – ZB na 2 polrok 2019 – predkladá kontrolór Ing. Mráz
 3. Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti   Bratislava- Záhorská Bystrica za rok 2018 – predkladá kontrolór Ing. Mráz
 4. Správa č. 01/06/2019 z následnej finančnej kontroly dodržiavania  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  a interných predpisov  mestskej  časti  Bratislava-  Záhorská Bystrica,  pri  plnení  povinností  povinnej  osoby a pri  uplatňovaní   postupov  základnej  a administratívnej  vnútornej  kontroly   v hotovostnom  a bezhotovostnom  platobnom  styku,  a pri  uzatváraní obchodných vzťahov s mestskou časťou Bratislava- Záhorská Bystrica – predkladá kontrolór Ing. Mráz
 5. Návrh na schválenie záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a rozpočtové hospodárstvo za rok 2018 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 6. Správa o stave záväzkov a pohľadávok uvedených v záverečnom účte MČ – BA – ZB k 31.12.2018 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 7. Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ Hargašova 5 za rok 2019 – predkladá riaditeľka ZŠ s MŠ PeadDr. Kaliariková
 8. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov programového rozpočtu 2019 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 9. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa 
 10. Návrh na schválenie VZN č. 1/2019, ktorým sa určuje výška príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA – ZB – predkladá starosta Ing. Krúpa
 11. Návrh na prenájom nebytového priestoru v budove bývalého kontrolného stanovišťa PZ pre žiadateľa – Motocyklový klub Pretorians Slovakia – prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
 12. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte viacúčelovej športovej haly pre žiadateľa – Milan Jakubík – prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
 13. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3867/1, k. ú. Záhorská Bystrica o výmere 2 m² pre žiadateľa – Vladimír Mudrík – predkladá starosta Ing. Krúpa
 14. Návrh na prenájom pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2665/38, k. ú. Záhorská Bystrica o výmere 76 m2 pre žiadateľa – PhDr. Oliver Brunovský s manželkou – prípad hodný osobitného zreteľa- predkladá starosta Ing. Krúpa
 15. Návrh na zámenu pozemkov reg. „C“ KC parc. č. 2309/37, 2309/38, 2309/39 a 2309/44 vo vlastníctve Milana Bartošíka a Ing. Silvie Bartošíkovej za pozemok reg. „C“ KN parc. 3868/406 a časť v podiele 12/25 z pozemkov parc. č.  3868/407 a 3868/408, k. ú. Záhorská Bystrica vo vlastníctve MČ Bratislava – Záhorská Bystrica – prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
 16. Návrh na zámenu pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2309/29 v podielovom spoluvlastníctve Slavomíra Kollára, Evy Demitrovičovej, Johany Bednaříkovej, Aleny Križanovej, Jána Poláka a Jozefa Poláka za pozemok reg. „C“ KN 3868/405 a časť v podiele 13/25 z pozemkov parc. č.  3868/407 a 3868/408, k. ú. Záhorská Bystrica vo vlastníctve MČ Bratislava – Záhorská Bystrica – prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
 17. Stanovisko k žiadosti spoločnosti JAKA INVEST, a. s. o prenájom pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 2236/1, 2236/4, 2236/5, 2236/6, 2240/19, 2240/20, 2243/2, 2243/4, 2247/2, 2248/1, 2248/2, 2472/1, 2472/2, 2474/2, 2479/2 k. ú. Záhorská Bystrica v lokalite „Valové“ – predkladá starosta Ing. Krúpa

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ 25.6.2019

k bodu č. 1 – Kontrola správnosti uznesení

k bodu č. 2 – Návrh plánu kontrolnej činnosti

k bodu č. 3 – Správa č. 1-04-2019 z kontroly dodržiavania VZN

k bodu č. 4 – Správa č. 01-06-2019 z finančnej kontroly dodržiavania VZN

k bodu č. 5 – Návrh na schválenie záverečného účtu za rok 2018

k bodu č. 6 – Správa o stave záväzkov a pohľadávok

k bodu č. 7 – Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ

k bodu č. 8 – Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov

k bodu č. 9 – Návrh na 1. zmenu rozpočtu

k bodu č. 10 – Návrh na schválenie VZN č. 1-2019

k bodu č. 11 – Návrh na prenájom nebytového priestoru

k bodu č. 12 – Návrh na prenájom nebytových priestorov

k bodu č. 13 – Návrh na schválenie predĺženia prenájmu

k bodu č. 14 – Návrh na prenájom pozemku

k bodu č. 15 – Návrh na zámenu pozemkov

k bodu č. 16 – Návrh na zámenu pozemku

k bodu č. 17 – Stanovisko k žiadosti o prenájom pozemkov

jún 2024
PoUtStŠtPiSoNe
« máj   júl »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Facebook