Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na MZ dňa 28.6.2016

zastupitelstvo

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

28. júna 2016  o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 9.2.2016 a 31.3.2016– predkladá starosta Ing. Krúpa
 2. Návrh záverečného účtu MČ B – ZB a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 a stanovisko miestneho kontrolóra – predkladá starosta Ing. Krúpa
 3. Správa o stave záväzkov a  pohľadávok uvedených v záverečnom účte MČ B – ZB k 31.12.2015 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.3.2016 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 5. Návrh na uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom zriadení vecného bremena v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy ako vlastníka verejného osvetlenia vybudovaného v rámci stavby ,, Obytný súbor Vlkovka“ na ulici P. Blaha v MČ BA – ZB – predkladá starosta Ing. Krúpa
 6. Návrh smernice pre odmeňovanie účinkujúcich na občianskych obradoch v Bratislave – Záhorskej Bystrici – predkladá starosta Ing. Krúpa
 7. Návrh na schválenie Zmluvy o nájme nebytového priestoru na ulici Čsl. tankistov 134 zapísaného na LV 6585 pod súp.č. 7186 pre spoločnosť HM REAL s.r.o, ako prípad hodný osobitného zreteľa  – predkladá starosta Ing. Krúpa
 8. Návrh na schválenie dodatku k Zmluve o nájme nebytových priestorov pre OZ SPST – Záhorská Bystrica zo dňa 30.12.2009, ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
 9. Pripomienky MČ B – ZB k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – zmena článku 14, ktorá upravuje plnenie úloh Mestskej polície vo vzťahu k mestským častiam – predkladá starosta Ing. Krúpa
 10. Zaujatie stanoviska MČ B – ZB k návrhu VZN hl.mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl.mesta a o zmene a doplnení VZN č.13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady– predkladá starosta Ing. Krúpa
 11. Vzdanie sa členstva Mgr. KRAJČÍROVEJ Henriety z Komisie finančnej, pre podporu investícií a rozvoj podnikania  pri miestnom zastupiteľstve Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá predseda Ing. Janata
 12. Návrh na odvolanie člena redakčnej rady Ing. JANATU Jána z redakčnej rady novín Naša Bystrica a schválenie dočasného zloženia redakčnej rady novín Naša Bystrica – predkladá predseda Ing. Janata
 13. Návrh na schválenie vecného plánu činnosti MZ na II. polrok 2016 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 14. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2016 v zmysle § 18 f ods. 1 pís.b zák č.369/1990 Zb. – predkladá kontrolór Mgr. Sporina
 15. Rôzne

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ 28.6.2016

k bodu č. 1 – Kontrola uznesení

k bodu č. 2 – Záverečný účet MČ za rok 2015 , Príjem 4 – 2015 , Rekapitulácia výdavkov 2015 , Výdaje 2015

k bodu č. 3 – Správa o stave záväzkov a pohľadávok k 31.12.2015

k bodu č. 4 – Informácia o čerpani rozpočtu I.štvr.2016

k bodu č. 5 – Návrh na zriadenie vec.brem. Vlkovka

k bodu č. 6 – Smernica – ZPOZ

k bodu č. 7 – Návrh na schválenie zmluvy o nájme HM Real , Návrh zmluvy nájom – HM Real

k bodu č. 8 – Návrh na schválenie dodatku k zmluvy o nájme OZ SPST , Nájom – stolný tenis_dodatok č. 1

k bodu č. 9 – Návrh zmeny štatútu – mestská polícia , Návrh dodatku štatútu MP

k bodu č. 10 – Zaslanie pripomienok k VZN o odpadoch , Návrh VZN hl.mesta o odpadoch

k bodu č. 11 – Vzdanie sa členstva Mgr. KRAJČÍROVEJ Henriety z FK

k bodu č. 12 – Návrh na odvolanie člena redakčnej rady Ing. JANATU Jána

k bodu č. 13 – Návrh vecného plánu činnosti MZ

k bodu č. 14 – Návrh plánu kontrolnej činnosti

november 2023
PoUtStŠtPiSoNe
« okt   dec »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Facebook